torsdag 29 september 2011

Invandring och ekonomisk tillväxt

Replik till SD

Ett av de stora genombrotten i ekonomisk forskning under de senaste 15 åren är den ökade förståelsen för hur demografiska faktorer påverkar den ekonomiska tillväxten. Idag finns det därför en enighet om att befolkningens ålderssammansättning har en avgörande betydelse för hur ett land utvecklas ekonomiskt. En hög andel av befolkningen i arbetsför ålder gynnar ekonomisk tillväxt medan en hög andel barn och gamla leder till den ekonomiska tillväxttakten sjunker.

Denna ekonomiska lag gör att områden med stor invandring har en bättre tillväxt än områden med stor utvandring. Orsaken är att invandring leder till att befolkningen i arbetsför ålder ökar medan utvandring leder till att den minskar. Ålderssamman sättningen blir därför mer gynnsam i invandringsområden. Länder med hög fertilitet kan genom lägre födelsetal få en ökning av andelen i arbetsför ålder och därmed bättre ekonomisk tillväxt. Det visar utvecklingen i Korea, Kina, Taiwan och Indien. Men om födelsetalen redan är låga är invandring det enklaste sättet att stimulera tillväxten. Beräkningar som gjorts vid Institutet för Framtidsstudier visar att tillväxten i Sverige skulle kunna bli upp till 0.5 procentenheter lägre per år om man sätter stopp för invandring.

Ett argument mot invandring är att de som kommer till Sverige inte hittar jobb. Sanningen är att de får jobb men att det kan upp till sex-sju år innan andelen sysselsatta kommer upp på samma nivå som för svenskfödda. Denna tid ska dock jämföras med de 25 år som det tar för en svenskfödd att etablera sig på arbetsmarknaden.

Att invandring skapar ekonomisk tillväxt betyder inte att det automatiskt är en bra affär för alla. Mycket tyder nämligen på att framförallt höginkomsttagare tjänar på invandring. Därför är det viktigt att en positiv hållning till invandring kombineras med en ambitiös fördelningspolitik. Idag ser vi ökande klyftor och det innebär en risk för att främlingsfientliga krafter får ett större stöd.