lördag 9 september 2006

Timbros "Medieinstitut" granskat


En pamflett från den del av Timbro som går under namnet ”Näringslivets Medieinstitut” har uppmärksammats av Dagens Media (06-09-07). Pamfletten handlar om att Göran Persson ljuger. Jag har granskat "Mediieinstitutets" alster:Persson påstår: ’Jag tror inte Danmark ligger före oss när det gäller sysselsättningsgraden, kanske någon tiondels procent’. (Intervjuad i Dagens Nyheter efter talet i Malmö den 23/8 2006)

Fakta: Eurostat redovisar 75,9 % sysselsättning för Danmark och 72,5 % för Sverige. DN-reportern utmanade inte det felaktiga påståendet (se länk ovan).


Faktaspark:  Person avser gruppen 20-64 år. Där är sysselsättningsgraden 78.1 i Sverige och 78.0 i Danmark (2005) enligt Eurostat.

Persson påstår: ’Snabbt växer nya jobb till, och arbetslösheten sjunker, inte minst bland de unga" (debatt i TV4:s Ungt Val den 22 maj 2006)’

Fakta: Enligt Eurostat ökade den svenska ungdomsarbetslösheten från 22 till 27,5 % mellan januari och april i år. Påståendet utmanades inte av utfrågarna i debatten, och förmedlas utan vidare av TV4:s reporter dagen efter.”


Faktaspark:  Mellan januari 2006 och maj 2006 ökar antalet sysselsatta i gruppen 16-24 år med 35 000 personer. Arbetslösheten sjunker från 15 % till 12 % enlig den definition som SCB använder. Eurostatsiffran innehåller även heltidstuderande som söker jobb. I princip alla studerande som letar efter sommarjobb räknas därför som arbetslösa. Detta gäller också de som redan ordnat ett sommarjobb som de ska börja på i juni. Eurostat-siffrorna för ungdomsarbetslösheten uppvisar därför mycket stora variationer från månad till månad. T ex så halverades ungdomsarbetslösheten enligt Eurostatdefinitionen mellan juni och juli. Från 198 000 till 103 000 personer.”Persson påstår: ’Vi har en kaka av gemensamma resurser som växer kraftigare än någon gång tidigare, eller rättare sagt någon gång tidigare de senaste 10–15 åren’. (Partiledardebatten i Riksdagen, 15 juni 2006)

Fakta: Enligt OECD National Accounts har Sverige haft högre tillväxt under 5 av de senaste 15 åren än detta år, mätt i real BNI per capita, även i jämförelse med regeringens hoppfulla siffror om innevarande år.”Faktaspark:  Enlig KI beräknas BNP-tillväxten i år blir 4.5 %  korrigerat för variationen i antalet arbetsdagar. Sedan 1981 är det endast 1999 som tillväxten varit lika hög om ser till de reviderade siffror som SCB presenterat. Den preliminära siffran som presenterades för 1999 våren 2000 var 3.8 %
Persson påstår: ’Och vi kan ju se nu att det kanske viktigaste av allt, nämligen sysselsättningen, den växer i de här grupperna [bland invandrare]. Och växer rätt ordentligt.’ (Partiledarutfrågning, P1, 21/8)

Fakta: Sysselsättningsgraden för utrikes födda sjönk kontinuerligt mellan 2001 och 2004, och motsvarar idag nivån i början av 90-talet. Det är endast mellan år 2004 och 2005 (som är de senaste svenska siffrorna) som den har ökat. Integrationsverket varnar i sin rapport (s. 32) för att skillnaden mellan 2005 och tidigare år måste "tolkas med stor försiktighet", och experten Johnny Zetterberg på Integrationsverket säger att man ska ta 2005-års siffror med "en stor nypa salt". Det beror på att AKU:s underlag för statistiken gjordes om 2005, och förklarar en del av den plötsliga ökningen. Det kan finnas en liten reell ökning, som man dock måste vänta med att bedöma förrän om några år när man ser trenden i det nya materialet, säger Integrationsverkets expert. Utfrågarna ändrade frågan till att gälla klyftor istället, men nämnde inte Integrationsverkets reservationer om statistiken.”


Faktaspark:  I juli 2006 var 557 000 utlandsfödda i ålder 20-64 år sysselsatta. Det motsvarar en sysselsättningsandel på 67 %. Ett år tidigare var andelen sysselsatta  65 % och antalet sysselsatta 522 000.  Andelen sysselsatta bland de utlandsfödda har alltså ökat med två procentenheter. Antalet sysselsatta har ökat med 35 000. Källan till detta är AKU och båda undersökningarna har genomförts enligt den nya metoden och behäftas därför inte med de problem som en jämförelse 2004 till 2005 är behäftade med.


”Persson påstår: ’Vi har problem med arbetslöshet och sjukskrivningar, det är ju känt. Det har också andra regeringar i Europa, med den skillnaden att vi väl har den lägsta arbetslösheten i Europa.’ (Partiledardebatten, SVT 4/9 2005)

Fakta: Även om man bara räknar den öppna arbetslösheten, som Göran Persson gör, så var arbetslösheten i EU lägre i sju länder: Storbritannien, Slovenien, Österrike, Nederländerna, Luxemburg, Cypern, Irland och Danmark. Räknas de arbetslösa i åtgärder in halkar Sverige ned på den nedre halvan inom EU. I 11 av de då 15 EU-länderna var 1995-2003 utvecklingen av sysselsättningen bättre än här. Programledaren i debatten utmanade inte Perssons påstående, men TT belyste felet i ett telegram påföljande dag.”


Kommentar: Har verkligen Persson sagt detta i veckan undrade jag tills jag såg att året var 2005 och inte 2006. Har han upprepat påståendet i årets valrörelse?


Inga kommentarer: