måndag 7 mars 2011

Edlings analys brister

I sin bok ”Agenda för Sverige” gör Jan Edling ett stort nummer av att Sveriges världsmarknadsandel faller snabbare än de 15 största EU-länderna och våra nordiska grannländer. "Om den svenska exporten av varor och tjänster hade följt utvecklingen i dessa länder hade exportvärdet varit ungefär 225 miljarder högre än i dag. BNP skulle ha varit sju procent högre och sysselsättningen skulle ha legat på 84 procent i stället för 78 procent".

Håller hans analys? Ett svar ges av figuren nedan. Jag har använt samma källa för exportsiffrorna som Edling, nämligen WTOs databas, och studerat den tidsperiod för vilken det finns data för både varu- och tjänsteexport. Jag har sedan kompletterat med tillväxtuppgifter från OECD för samma period (BNP i konstanta US dollar, PPP). Jag har också delat in analysen i två perioder. 1980 till 1995 och 1995 till 2008. Det betyder att den första perioden täcker in 1980 talet och 1990-talskrisen medan den andra perioden motsvarar tiden efter 1990-talskrisen.Hur dåligt går det då för Sverige? Låt oss först jämföra med Finland. Här kan vi se att Finland har en bättre utveckling 1980-1995 än Sverige. 1995 till 2008 ligger man däremot lika. Jämför med EU växer Sverige export något långsammare 1980-1995 men den växer lika snabbt 1995-2008. Även Danmark har en export som växer snabbare 1980-1995 men 1995-2008 är skillnaden liten. Det enda land av dessa som rejält slår Sverige i exporttillväxt 1995-2008 är Norge, men Norge gick å andra sidan rejält sämre än Sverige och övriga länder 1980-1995.  Slutsatsen är alltså det för perioden 1980-1995 går att påvisa en relativt svag svensk exporttillväxt men det är tveksamt om man kan peka på någon eftersläpning 1995-2008. Att år 2010 påstå att exporten i Sverige "faller snabbare än de 15 största EU-länderna och våra nordiska grannländer" är därför att ge en felaktig beskrivning av läget under de senaste 15 åren.

Figuren gör det också möjligt att jämföra export-tillväxt med BNP-tillväxt i den grupp av länder som Jan Edling fokuserat. Men i denna figur får man leta förgäves efter ett positivt samband mellan exporttilväxt och BNP tillväxt. Finlands BNP-tillväxt är lägre under den period då exporttillväxten är högre, I Norge likaså. I Sverige är tillväxten 1995-2008 betydligt högre än 1980 till 1995 trots att exportökningen bara är marginellt högre.  I EU15 är mönstret det omvända. Trots att exportökningen ligger på samma nivå faller tillväxttakten relativt mycket mellan den första och den andra perioden. Bara Danmark beter sig på det sätt som Jan Edling vill. Här förknippas en långsammare exportökning 1995- 2008 med en långsammare ekonomisk tillväxt.

Av Jan Edlings analys blir det alltså inte mycket kvar.  Det kanske viktigaste felet är att han missar den ökade tillväxtkraften i Svensk ekonomi efter 1995 jämfört med perioden 1980-1995. Under den tidiga perioden (som innefattar 1990-talskrisen) är den svenska tillväxten rejält mycket svagare än efter 1995. Sverige ligger under EU15 genomsnittet och har sämre tillväxt än både Finland, Danmark och Norge. Efter 1995 är det bara Finland som har en snabbare tillväxt medan Danmark och EU15 ligger rejält efter.

En riktig beskrivning av den svenska ekonomin måste  därför ta hänsyn till den bättre utvecklingen efter 1995.  Att behandla hela perioden 1980-2008 som en period av stagnation har inte stöd i tillgängliga ekonomiska data. Man kan därför fråga sig vilka motiv Jan Edling har att blanda bort korten på det sätt som han gör? Mitt intryck är att han vill måla upp en bild av doom and gloom för att bereda väg för de policyförslag han för fram.  Men när han bygger sina förslag på en felaktig verklighetsbild blir resultatet det motsatta. Istället för att ge stöd medför hans argumentation att hans förslag framstår som illa genomtänkta. Här krävs det alltså skärpning. Det räcker inte med de åsikter man för fram gör en populär bland högerdebattörer. Ska man bli tagen på allvar krävs det också ett mått av intellektuell redlighet.

Inga kommentarer: